Round 4 v Gordon

Archives

1st Grade Sydney Uni – 27 Gordon – 31
2nd Grade Sydney Uni – 31 Gordon – 43
3rd Grade Sydney Uni – 12 Gordon – 46
4th Grade Sydney Uni – 7 Gordon – 51
1st Colts Sydney Uni – 17 Gordon – 31
2nd Colts Sydney Uni – 17 Gordon – 26
3rd Colts Sydney Uni – 17 Gordon – 17
Women’s Sydney Uni – 62 Gordon – 7
keyboard_arrow_up