1st Grade Sydney Uni 7-36 Gordon
2nd Grade Sydney Uni 40-31 Gordon
3rd Grade Sydney Uni 32-20 Gordon
4th Grade Sydney Uni 12-15 Gordon
Women Gold Sydney Uni 29-12 Gordon
Women Blue Sydney Uni 0-28 Warringah
1st Colts Sydney Uni 22-22 Gordon
2nd Colts Sydney Uni 28-12 Gordon
3rd Colts Sydney Uni 47-10 Gordon